<{if $mem.refer_id}>
<{t}>注册来源:<{/t}><{refer id=$mem.refer_id url=$mem.refer_url}>
<{/if}>
<{$mem.name|escape:'html'}>
<{$mem.point}>
<{$mem.advance|cur}>
<{$mem.area|region}>
<{$mem.email|escape:'html'}>
<{$mem.tel}>
<{$mem.mobile}>
<{$mem.zip|escape:'html'}>
<{if $mem.sex == 1}>男<{else}>女<{/if}>
<{$mem.b_year}>-<{$mem.b_month}>-<{$mem.b_day}>
<{$mem.regtime|cdate:FDATE}>
<{$mem.reg_ip}>
<{$mem.addr|escape:'html'}>
<{foreach from=$custom item=custom}>
<{if $custom.attr_group eq 'contact'}> <{if $custom.attr_tyname eq 'QQ' && $custom.value !=''}> <{/if}><{if $custom.attr_tyname eq 'MSN' && $custom.value !=''}> <{/if}> <{if $custom.attr_tyname eq '旺旺' && $custom.value !=''}> <{/if}> <{if $custom.attr_tyname eq 'Skype' && $custom.value !=''}> Call me! <{/if}> <{else}> <{$custom.value}> <{/if}>
<{/foreach}>
<{$mem.remark}>